Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákon č. 122/2013 Z.z. ochrana osobných 

údajov( ďalej ,,zákon'')

Osobné údaje poskytujú dotknutého osoby do informačného systému na základe: § 24 zákon 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákon č. 48/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Názov informačného systému ( ďalej ,,IS'' ) : IS evidencia ubytovaných

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je :

Spracúvanie osobných údajov za účelom vedenie evidencie ubytovaných podľa osobitných zákonov.

Zoznam spravovaných osobných údajov: Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, doba ubytovania, dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo víza okrem mena, priezviska, adresy trvalého pobytu čísla dokladu.

Osobné údaje sa poskytujú príslušným štátnym orgánom, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úsek ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo ochrany štátu.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá spracúvať jej osobné údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona ( právneho podkladu ), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroj, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania: ak sú predmetom o ich vrátenie
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde podrobne uvedený účel spracovávania, právny základ a zoznam osobných údajov.

Adresa a kontakt, v prísade ďalších otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov:

Motorest Alpina, Nová Kelča 105, 094 04 Nová Kelča

e-mailová adresa: milanpalus@centrum.sk